Naam:

E-mail:
 

land:

Mobile Number:

Bericht:

U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

Ondersteuning

Milieu

TDK-Lambda erkent haar plicht en verantwoordelijkheid voor het bevorderen van een duurzaam milieu. Ons beleid is om te voldoen aan de toepasselijke wereldwijde wetgeving en om TDK Corporation Environmental Policy te volgen dat verder gaat dan verplichte internationale wetten.

RoHS

RoHS is de afkorting van "Restriction of (the use of certain) Hazardous Substances in electrical and electronic Equipment" - Beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur.

De EU-richtlijn RoHS II (Richtlijn 2011/65/EU) werd van kracht op 3 januari 2013 en verving de EG-Richtlijn 2002/95/EG inzake RoHS I. Sinds juli 2019 is de "uitgebreide" RoHS-richtlijn in werking met nieuwe verboden op het gebruik van stoffen.

De volgende stoffen vallen onder de RoHS:

 • Lood (Pb)
 • Cadmium (Cd)
 • Polybroombifenylen (PBB's)
 • Polybroomdifenylethers (PBDE’s)
 • Zeswaardig chroom
 • Kwik (Hg)

Met de wijziging van de RoHS-richtlijn door de Richtlijn (EU) 2015/863 zijn de volgende vier stoffen toegevoegd aan bijlage II:

 • Butylbenzylftalaat (BBP)
 • Di(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP)
 • Dibutylftalaat (DBP)
 • Di-isobutylftalaat (DIBP)

Homogene materialen die meer dan 0,1 gewichtsprocent van elk van de genoemde stoffen bevatten (Cd: 0,01 gewichtsprocent), mogen niet worden gebruikt in elektrische toestellen van de apparaatcategorieën, die staan beschreven in bijlage I van de 2011/65/EU.

Uitzonderingen

RoHS II bevat duidelijke en transparantere regels voor het verlenen, vernieuwen en schrappen van vrijstellingen.

Nadere informatie over de actuele vrijstellingen is te vinden op de homepage van de afdeling Milieu van de Europese Commissie

TDK-Lambda RoHS

Ondersteunende documentatie

 • TDK-Lambda-Global-RoHS-Declaration
  Zien

REACH

REACH (Registration, Evaluation, Authorization and restriction of Chemicals“ ) staat voor "Registratie, evaluatie, toelating en beperking van chemische stoffen" overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 van 18.12.2006.

Op 1 juni 2007 is REACH in werking getreden als een nieuwe Europees-brede wet op het gebied van chemicaliën. Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) is verantwoordelijk voor het toezicht op de uitvoering en de controle van REACH.

In tegenstelling tot de Europese Richtlijn 2011/65/EU betreffende de beperking van gevaarlijke stoffen (RoHS) is REACH van toepassing op een veel breder scala aan industrieën. Het doel van de verordening is ervoor te zorgen dat strenge normen voor de bescherming van de gezondheid en het milieu worden nageleefd.

Volgens de bepalingen van REACH moeten producenten en importeurs van materialen alle gegevens verzamelen die nodig zijn om de materialen die zij produceren of invoeren te evalueren. Bovendien moeten zij op overtuigende wijze aantonen dat hun materialen veilig kunnen worden gebruikt voor alle vastgestelde toepassingen en dat zodoende schadelijke gevolgen voor de menselijke gezondheid en/of het milieu kunnen worden vermeden. Jaarlijkse registratie is vereist voor elke producent of importeur en voor elk materiaal met een volume van ten minste één ton.

Wanneer een product zeer zorgwekkende stoffen (SVHC's) bevat die meer dan 0,1 procent van het totale gewicht uitmaken, moeten producenten hun klanten hiervan op de hoogte brengen. Het controleren of producten van TDK-Lambda SVHC's bevatten met meer dan 0,1 massaprocent is een continu proces. TDK-Lambda staat hiervoor in nauw contact met zijn leveranciers. Bovendien wordt TDK-Lambda ondersteund door de data service provider GreenSoft Technology, Inc. om de naleving van de verschillende milieuvoorschriften te garanderen.

De door het ECHA gepubliceerde SVHC-lijst wordt regelmatig bijgewerkt.

Hier vindt u meer informatie over zeer zorgwekkende stoffen (SVHC’s) in producten van TDK-Lambda.

SCIP

Mineralen uit Conflictgebieden

"Conflictmineralen", zoals gedefinieerd in Amerikaanse wetgeving, omvatten momenteel de metalen tantaal, tin, wolfraam en goud, die worden gewonnen uit de gedolven mineralen cassiteriet, columbietantaliet en wolframiet respectievelijk gouderts. Deze metalen worden doorgaans aangeduid als "3TG".

De betreffende metalen worden met name gebruikt bij de vervaardiging van high-tech producten in bijvoorbeeld de elektronica, auto- of bouwindustrie.

In politiek instabiele gebieden kan de handel in mineralen worden gebruikt voor het financieren van gewapende groepen, dwangarbeid en andere mensenrechtenschendingen in de hand werken, en corruptie en witwaspraktijken ondersteunen. De mineralen die afkomstig zijn uit het grondgebied van de Democratische Republiek Congo (DRC) en de buurlanden (DRC-regio) worden "conflictmineralen" genoemd. Als de mineralen uit deze gebieden afkomstig zijn, moeten ondernemingen in het kader van hun zorgplicht melden of de metalen op verantwoorde wijze zijn gewonnen, dus dat er geen dwangarbeid is toegepast en de opbrengsten niet ten goede komen aan gewapende groepen.

 

Rechtsgrondslag

Met sectie 1502 van de Dodd Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act (Dodd-Frank Act) is in 2010 in de VS een federale wet in werking getreden die regels bevat voor bedrijven, die aan de Amerikaanse beurs zijn genoteerd, om met conflictmineralen om te gaan.

De EU-verordening inzake conflictmineralen ((EU) 2017/821), die op 1 januari 2021 in werking is getreden, verplicht bedrijven de herkomst  van 3TG's in hun toeleveringsketens te verifiëren om na te gaan of deze afkomstig zijn uit de Democratische Republiek Congo (DRC) of andere hoog-risico conflictgebieden. Leveranciers van deze bedrijven die zich op dit gebied begeven, hebben ook te maken met deze regelgeving. Van hen is een nauwkeurige verificatie van de herkomst  van mineralen in de toeleveringsketen vereist, alsmede maatregelen om hier zorgvuldig mee om te gaan en rapportage hierover.

Hier vindt u meer informatie over conflictmineralen en de TDK-richtlijn voor het verantwoord inkopen van mineralen.

China RoHS2

TDK-Lambda EMEA & milieuverantwoordelijkheid voor China RoHS2 naleving

Doelstellingen van TDK-Lambda EMEA zijn om:

 • Alle toepasselijke wettelijke, regelgevende en zakelijke vereisten na te leven, en indien dit geschikt geacht wordt, strengere normen te volgen ter bescherming van het milieu en de gemeenschap waarin we actief zijn
 • Het identificeren, bewaken en beperken van de impact op het milieu die gepaard gaat met de productie van onze producten en de vervuiling door onze bedrijfsactiviteiten te trachten beperken.
 • Producten ontwikkelen die veilig zijn in het gebruik, efficiënt gebruik maken van hulpmiddelen en welke middelen hergebruikt, gerecycled en veilig weggegooid kunnen worden.
 • Bevoegde mensen aanstellen om ons te helpen om aan onze statutaire verplichtingen te voldoen, waar dit gepast is, specialisten van buiten onze organisatie.
 • Eerlijk en open zijn, dit beleid en onze milieuprestatie publiekelijk beschikbaar stellen.

Ondersteunende documentatie:

DEEE

Meer Informatie

PAGE TOP

PAGE TOP