U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

Ondersteuning

Milieu

TDK-Lambda erkent haar plicht en verantwoordelijkheid voor het bevorderen van een duurzaam milieu. Ons beleid is om te voldoen aan de geldende wereldwijde wetgeving en om de TDK Corporation Environmental Policy te volgen die verder gaat dan de verplichte internationale wetten.

RoHS

RoHS is de afkorting van "Restriction of (the use of certain) Hazardous Substances in electrical and electronic Equipment" - Beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur.

De EU-richtlijn RoHS II (Richtlijn 2011/65/EU) werd van kracht op 3 januari 2013 en verving de EG-Richtlijn 2002/95/EG inzake RoHS I. Sinds juli 2019 is de "uitgebreide" RoHS-richtlijn in werking met nieuwe verboden op het gebruik van stoffen.

De volgende stoffen vallen onder de RoHS:

 • Lood (Pb)
 • Cadmium (Cd)
 • Polybroombifenylen (PBB's)
 • Polybroomdifenylethers (PBDE’s)
 • Zeswaardig chroom
 • Kwik (Hg)

Met de wijziging van de RoHS-richtlijn door de Richtlijn (EU) 2015/863 zijn de volgende vier stoffen toegevoegd aan bijlage II:

 • Butylbenzylftalaat (BBP)
 • Di(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP)
 • Dibutylftalaat (DBP)
 • Di-isobutylftalaat (DIBP)

Homogene materialen die meer dan 0,1 gewichtsprocent van elk van de genoemde stoffen bevatten (Cd: 0,01 gewichtsprocent), mogen niet worden gebruikt in elektrische toestellen van de apparaatcategorieën, die staan beschreven in bijlage I van de 2011/65/EU.

Uitzonderingen

RoHS II bevat duidelijke en transparantere regels voor het verlenen, vernieuwen en schrappen van vrijstellingen.

Nadere informatie over de actuele vrijstellingen is te vinden op de homepage van de afdeling Milieu van de Europese Commissie

TDK-Lambda RoHS

Ondersteunende documentatie

 • TDK-Lambda-Global-RoHS-Declaration
  Zien

REACH

REACH (Registration, Evaluation, Authorization and restriction of Chemicals“ ) staat voor "Registratie, evaluatie, toelating en beperking van chemische stoffen" overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 van 18.12.2006.

Op 1 juni 2007 is REACH in werking getreden als een nieuwe Europees-brede wet op het gebied van chemicaliën. Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) is verantwoordelijk voor het toezicht op de uitvoering en de controle van REACH.

In tegenstelling tot de Europese Richtlijn 2011/65/EU betreffende de beperking van gevaarlijke stoffen (RoHS) is REACH van toepassing op een veel breder scala aan industrieën. Het doel van de verordening is ervoor te zorgen dat strenge normen voor de bescherming van de gezondheid en het milieu worden nageleefd.

Volgens de bepalingen van REACH moeten producenten en importeurs van materialen alle gegevens verzamelen die nodig zijn om de materialen die zij produceren of invoeren te evalueren. Bovendien moeten zij op overtuigende wijze aantonen dat hun materialen veilig kunnen worden gebruikt voor alle vastgestelde toepassingen en dat zodoende schadelijke gevolgen voor de menselijke gezondheid en/of het milieu kunnen worden vermeden. Jaarlijkse registratie is vereist voor elke producent of importeur en voor elk materiaal met een volume van ten minste één ton.

Wanneer een product zeer zorgwekkende stoffen (SVHC's) bevat die meer dan 0,1 procent van het totale gewicht uitmaken, moeten producenten hun klanten hiervan op de hoogte brengen. Het controleren of producten van TDK-Lambda SVHC's bevatten met meer dan 0,1 massaprocent is een continu proces. TDK-Lambda staat hiervoor in nauw contact met zijn leveranciers. Bovendien wordt TDK-Lambda ondersteund door de data service provider GreenSoft Technology, Inc. om de naleving van de verschillende milieuvoorschriften te garanderen.

De door het ECHA gepubliceerde SVHC-lijst wordt regelmatig bijgewerkt.

Hier vindt u meer informatie over zeer zorgwekkende stoffen (SVHC’s) in producten van TDK-Lambda.

SCIP-database

SCIP is de database voor informatie over zorgwekkende stoffen (“Substances of Concern”) In onderdelen als zodanig of in samengestelde onderdelen (Producten). Deze database is ontwikkeld krachtens de Waste Framework Directive (WFD), de kaderrichtlijn afvalstoffen.

Bedrijven die producten met zeer zorgwekkende stoffen (SVHC's) uit de door het ECHA gepubliceerde SVHC-lijst in een concentratie van meer dan 0,1 gewichtsprocent (g/g) op de EU-markt brengen, moeten vanaf 5 januari 2021 informatie over deze artikelen bij het ECHA indienen.

Via de SCIP-database is de informatie over artikelen, die stoffen van de SVHC-lijst bevatten, beschikbaar gedurende de hele levenscyclus van producten en materialen, ook in de fase na gebruik. De informatie uit de database wordt ter beschikking gesteld aan afvalverwerkers en consumenten.

De openbare ECHA SCIP-database is hier te vinden: https://echa.europa.eu/nl/scip-database

Ook de betreffende informatie over de producten van TDK-Lambda kan daar worden gevonden.

Mineralen uit Conflictgebieden

"Conflictmineralen", zoals gedefinieerd in Amerikaanse wetgeving, omvatten momenteel de metalen tantaal, tin, wolfraam en goud, die worden gewonnen uit de gedolven mineralen cassiteriet, columbietantaliet en wolframiet respectievelijk gouderts. Deze metalen worden doorgaans aangeduid als "3TG".

De betreffende metalen worden met name gebruikt bij de vervaardiging van high-tech producten in bijvoorbeeld de elektronica, auto- of bouwindustrie.

In politiek instabiele gebieden kan de handel in mineralen worden gebruikt voor het financieren van gewapende groepen, dwangarbeid en andere mensenrechtenschendingen in de hand werken, en corruptie en witwaspraktijken ondersteunen. De mineralen die afkomstig zijn uit het grondgebied van de Democratische Republiek Congo (DRC) en de buurlanden (DRC-regio) worden "conflictmineralen" genoemd. Als de mineralen uit deze gebieden afkomstig zijn, moeten ondernemingen in het kader van hun zorgplicht melden of de metalen op verantwoorde wijze zijn gewonnen, dus dat er geen dwangarbeid is toegepast en de opbrengsten niet ten goede komen aan gewapende groepen.

 

Rechtsgrondslag

Met sectie 1502 van de Dodd Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act (Dodd-Frank Act) is in 2010 in de VS een federale wet in werking getreden die regels bevat voor bedrijven, die aan de Amerikaanse beurs zijn genoteerd, om met conflictmineralen om te gaan.

De EU-verordening inzake conflictmineralen ((EU) 2017/821), die op 1 januari 2021 in werking is getreden, verplicht bedrijven de herkomst  van 3TG's in hun toeleveringsketens te verifiëren om na te gaan of deze afkomstig zijn uit de Democratische Republiek Congo (DRC) of andere hoog-risico conflictgebieden. Leveranciers van deze bedrijven die zich op dit gebied begeven, hebben ook te maken met deze regelgeving. Van hen is een nauwkeurige verificatie van de herkomst  van mineralen in de toeleveringsketen vereist, alsmede maatregelen om hier zorgvuldig mee om te gaan en rapportage hierover.

Hier vindt u meer informatie over conflictmineralen en de TDK-richtlijn voor het verantwoord inkopen van mineralen.

China RoHS2

De wet getiteld "Administratieve maatregelen voor de beperking van het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische producten"(China RoHS II) is sinds 1 juli 2016 van kracht in China. De wet is van toepassing op elektrische en elektronische producten die geïmporteerd zijn in China of daar vervaardigd zijn.

De lijst met stoffen bevat de volgende stoffen en grenswaarden, zoals gespecificeerd in EU-verordening 2011/65/EU (RoHS II), bijlage II:

 • Cadmium (Cd) en cadmiumverbindingen: 0,01%
 • Kwik (Hg) en kwikverbindingen: 0,1%
 • Lood (Pb) en loodverbindingen: 0,1%
 • Zeswaardig chroom (Cr(VI)) en zijn verbindingen: 0,1%
 • Polybroombifenylen (PBB’s): 0,1%;
 • Polygebromeerde difenylethers (PBDE’s): 0,1%

De etikettering van de producten moet vóór de invoer gebeuren. Daarnaast moet een zogenaamde DoC (Declaration of Conformity) worden bijgevoegd, waarin de componenten die de grenswaarden van de wet overschrijden, in tabelvorm worden genoemd. Alle elektrische en elektronische producten die onder China RoHS II vallen, moeten worden gemarkeerd met een van de onderstaande logo''s. De basis hiervoor is de Chinese norm SJ/T 11364-2014.

Het product bevat geen gevaarlijke stoffen en kan worden gerecycled:

product does not contain any hazardous substance and can be recycled icon

Het product bevat ten minste één gevaarlijke stof, maar kan veilig worden gebruikt tijdens de gebruiksperiode voor milieubescherming (EPUP):

EPUP icon

Het cijfer in het logo geeft de duur voor het veilig gebruik aan.

China RoHS-certificaten voor TDK-Lambda-producten:

https://www.jp.lambda.tdk.com/en/products/rohs_data/rohs_download.html

DEEE

Meer Informatie

PAGE TOP

PAGE TOP